NL Hosting  
 

NL Hosting maakt de Cloud Eenvoudig en Veilig    050-5714242

  NL Hosting  

/. Algemene voorwaarden van NL Hosting

Deze zijn gedeponeerd onder nummer 58377980 bij de Kamer van Koophandel te Groningen

1. Algemeen:

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, dienst, overeenkomst of rechtsbinding tussen NL Hosting en de natuurlijke - of rechtspersoon;hierna te noemen "relatie" of "partner" Eenbinding volgens de voorwaarden van "relatie" zijn van toepassing indien deze diensten of producten afneemt van NL Hosting en "partner" indien NL Hosting aan betrokken rechtspersoon een bankgarantie verstrekt of investeringen pleegt, gezamelijk of op onderdelen voor, met paartner, dan wel op gezamelijk gebruikte infrastructuur en dan is paragraaf 5 van toepassing.
1.2 Relatie verklaart voor nu en alsdan volledig akkoord te gaan met de inhoud van  deze algemene voorwaarden. Afwijken vaan deze algemene voorwaarden is mogelijk. mits deze afwijkingen vooraf  door de directie schriftelijk zijn bevestigd 
1.3 De algemene of specifieke voorwaarden van de relatie worden door NL Hosting niet geaccepteerd.
1.4 NL Hosting is gerechtigd diens algemene voorwaarden en tarieven tussentijds te wijzigen, waarbij deze direct van toepassing zijn zodra deze in enige vorm opvraagbaar zijn via Internet; deze nieuwe voorwaarden zijn ook op de lopende overeenkomsten en van kracht.
1.5 De algemene voorwaarden zullen naar de letter van de wet worden geinterpreteerd. Indien een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden niet of voor een gedeelte geldig zijn voor de wet, dan worden de daarvoor gangbare condities uit het Wetboek van toepassing geacht en blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden van kracht. Relatie kan geen rechten ontlenen of zich beroepen op administratieve vergissingen, ook niet bij looptijd van registraties en termijnen, als vermeld op de factuur.
1.6 Alle geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst met NL Hosting, uit een dienst, vermeende dienst, alsmede  weigering tot betaling, zijn onderworpen aan het Nederlands recht en dienen te worden geslecht voor de rechtbank te Groningen.
1.7 Relatie zal NL Hosting binnen 24 uur per aangetekend schrijven in kennis stellen van mogelijke disfunctioneren of storing of vermeende aansprakelijkheden van NL Hosting en zal een redelijke termijn geven voor herstel; indien voornoemde melding niet plaatsvond verliest relatie ieder recht op enige vordering.Indien schade zou zijn ontstaan verwijtbaar aan NL Hosting kan de vergoeding nooit meer bedragen dan het voor betreffend account gefactureerd bedrag.
1.8 NL Hosting is gerechtigd de specificaties van diensten en producten tussentijds te wijzigen en alleen bij significante vermindering van de dienst- of productwaarden kan  verrekening plaatsvinden.
1.9 IP nummers, copyright en andere tools of zaken welke door relatie worden gebruikt of zijn toegekend voor gebruik blijven eigendom van NL Hosting. op geen enkele wijze, noch in de vorm  van permanent gebruik noch (semi-)permanent bezit kan relatie aanspraak maken op IP nummers, copyright en anderszins.

2. Overeenkomst:

2.1 De overeenkomst tussen NL Hosting en relatie gaat direct in op het moment van acceptatie door NL Hosting van een ingediende aanvraag of order. Het corresponderende tarief is telkens bij vooruitbetaling verschuldigd vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst en indien meer dan een maand later wordt opgeleverd  vanaf de datum waarop de faciliteiten ter beschikking staan. De facturering van diensten of producten kan plaatsvinden tot vijf jaar na dato;  gebruik van traffic boven de quota als vermeld bij een account of overeenkomst worden berekend tegen de gangbare tarieven zoals vermeld op de website of zijn gepubliceerd, tenzij vooraf schriftelijk anders werd overeengekomen.
Indien de diensten van NL Hosting worden afgenomen zonder dat deze schriftelijk zijn overeengekomen is sprake van een defacto overeenkomst en zijn alle bepalingen uit de algemene voorwaarden van toepassing, nadat relatie kennis nam van deze algemene voorwaarden via Internet of via de voetnoot op correspondentie of factuur en toegang had tot Internet om deze te raadplegen.
2.2 De overeengekomen diensten worden ingepland nadat de getekende overeenkomst is ontvangen, mits deze voldoet aan de gestelde regels; de faciliteiten staan ter beschikking van de relatie na de oplevering aan relatie via een van de op de overeenkomst vermelde media, hetzij diens adres, fax, e-mail of telefoon. Daarbij is relatie volledig verantwoordelijk voor het correct functioneren van deze media; NL Hosting is niet verantwoordelijk voor de tools en software van derden, noch op diens servers, noch op de locale apparatuur waarmee relatie werkt. Ook dient relatie in deze zelf zorg te dragen voor voldoende kennis en vaardigheden.
2.3 NL Hosting behoudt zich het recht voor om zonder verdere uitleg een aanvraag of dienst te weigeren.
2.4 Een overeenkomst  wordt aangegaan voor een termijn van minimaal zes maanden bij webhosting, een jaar bij Adsl/Dsl en bij serverhuur of co-location voor de termijn van een jaar. Bij domeinregistratie een dan wel twee jaar, de termijn van een of twee jaar wordt vermeld op de aanvraag en is bovendien gelijk aan de tijdsduur waarover corresponderend domein bij aanvang wordt opgeleverd of gefactureerd. Overeenkomsten worden telkens stilzwijgend met eenzelfde periode verlengd zijnde een half jaar, dan wel een jaar of twee jaar.
     2.4.1 Relatie kan een overeenkomst niet tussentijds opzeggen of ontbinden, doch dient te worden opgezegd middels een aangetekend schrijven en wel minimaal een maand voor de vervaldatum van betreffende termijn, daarbij wordt als opzegdatum gezien die dag  waarop NL Hosting de opzegging voor ontvangst tekent. Opzeggingen welke later worden ontvangen dan een maand voor de vervaldatum zijn vanzelfsprekend niet van toepassing op de direct volgende vervaldatum en termijn, doch zijn pas van toepassing op de daarna volgende vervaldatum. Tot aan het einde van looptijd van een overeenkomst is de relatie het gangbare tarief verschuldigd, ongeacht of deze geboden faciliteiten benut.
     2.4.2 Indien relatie diens domeinen verhuist of doet verhuizen naar een ander provider blijven de bepalingen van de overeenkomst onverkort van kracht totdat relatie volgens de daartoe gestelde regels heeft opgezegd, hetgeen dus impliceert dat met name paragraaf 3. volledig van toepassing blijft; NL Hosting kan bij niet volgens de gestelde regels beeindigde overeenkomsten de medewerking voor verhuizing weigeren.Blijkt relatie zich niet te houden aan de overeenkomst of pleegt deze contractbreuk dan zijn de tarieven over de resterende looptijd van het contract direct opeisbaar en is NL Hosting gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden en alsook van rechtswege als beeindigd aan te merken. De rechten van onbetaalde domeinen behoren aan NL Hosting en alle kosten voortvloeiend op beslaglegging en andere maatregelen kan NL Hosting volledig doorbelasten of factureren
2.5 Een overeenkomst is door relatie niet overdraagbaar aan derden; indien een niet bevoegd persoon de diensten aangaat, dan wel de overeenkomst ondertekent, dan is deze hieraan gebonden en aansprakelijk. Neemt relatie de diensten in gebruik of bij oplevering volgt geen afwijzing dan is relatie volledig aansprakelijk voor hetgeen werd opgeleverd en de daaruit voortvloeiende verplichtingen. Indien voor de betalingen relatie zich beroept op deze bevoegdheid, dan kan NL Hosting de relatie, afnemer en/of ondertekenaar aanspreken op de aangegane verplichtingen.
2.6 Indien naar het oordeel van NL Hosting daartoe redenen aanwezig zijn, is NL Hosting gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang diens diensten op te schorten, dan wel, indien NL Hosting dit toepasselijk acht, de overeenkomst te beeindigen en van rechtswege als ontbonden te beschouwen. Gedurende de tijd van opschorting blijft relatie het gangbare tarief verschuldigd.
2.7 Indien NL Hosting door oorzaak van de relatie extra kosten of uren moet maken of daardoor aanvullende diensten uitvoert, is NL Hosting gerechtigd deze bij relatie in rekening te brengen; hieronder vallen bijvoor- beeld incomplete aanvragen, niet tijdig reageren, onjuist verstrekte informatie, nalatigheid, doublures.
2.8 Bij verhuizing van domeinen naar NL Hosting is relatie verantwoordelijk voor het tijdig opzeggen van de overeenkomst met diens vorige provider en het verkrijgen van diens eventuele fiattering; de door NL Hosting geleverde diensten en faciliteiten blijven onverkort verschuldigd en de overeenkomst blijft onverkort bestaan indien relatie niet de medewerking kan verwerven van diens vorige provider.
2.9 Bij een geschil, procedure of betalingsachterstand dan erkent relatie diens aansprakelijkheid voor alle door NL Hosting of daarbij assisterende derden gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

3. Betalingen:

3.1 De tarieven zijn door relatie verschuldigd  bij het aangaan  van de overeenkomst en wel over de termijn waarover deze loopt en deze dienen uiterlijk te zijn voldaan binnen veertien dagen, indien echter een factuur wordt ontvangen zijn de daarop vermelde bedragen en betalingstermijnen van toepassing.
3.2 Verstrekt relatie een machtiging tot automatische incasso dan draagt relatie zorg voor voldoende saldo en voor een toestemming tot afschrijving bij de bank of giro: blijkt een bedrag niet overeenkomstig incasseerbaar zal relatie zorgdragen voor betaling binnen veertien dagen, gerekend vanaf de factuurdatum.
Indien relatie hieraan niet voldoet dan kan NL Hosting de diensten verder weigeren of de overeenkomst opschorten, verder zijn de navolgende bepalingen van toepassing.
3.3 De overeenkomst wordt afgesloten op basis van de in de overeenkomst opgenomen tarieven  of alsdan geldend,  transactiekosten zijn voor rekening van relatie, alle tarieven en prijzen zijn exclusief BTW.
3.4 Bij te late betaling behoudt NL Hosting zich het recht voor om met onmiddellijke ingang alle diensten volledig  te blokkeren, al dan niet voorzien van een melding op de website of op het domein van de reden.  Relatie erkent de volgende bedragen per factuur verschuldigd te zijn aan NL Hosting  voor de administratiekosten  indien een factuur aan een  incassodienst wordt overgedragen en wel  € 100,- te vermeerderen met  € 10,- per aanmaning en € 10,- per stornering bij een incasso  en voor een aanmaning welke aangetekend wordt verzonden €  20,- Deze interne administratiekosten en het factuurbedrag worden vermeerderd met de incassokosten, alle gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten ter zake het geschil of incasso.Nadat achterstallige bedragen zijn voldaan kan heraansluiting plaatsvinden, tegen een eenmalige betaling van minimaal €  50,- per domein of website; NL Hosting is niet verplicht tot heraansluiting .
3.5 NL Hosting behoudt zich het recht voor de overeenkomst alsmede alle diensten te be€indigen  en van rechtswege als ontbonden te beschouwen indien de relatie de  verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt; daarbij  kunnen de website en domeinnamen worden opgeheven; relatie blijft gehouden aan diens betalingsverplichting over de oorspronkelijke looptijd  van de overeenkomst.
3.6 Relatie erkent bij betalingsachterstand diens aansprakelijkheid  voor alle door NL Hosting en door ter incasso ingeschakelde derden gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente.
3.7 Tot het moment waarop relatie alle verplichtingen heeft voldaan, inclusief  de resterende duur van de overeenkomst blijft NL Hosting formeel eigenaar van al hetgeen uit de prestaties van NL Hosting voortvloeit zoals de domeinnamen, de Website plus de rechten en revenuen ervan enz

4. Verplichtingen relatie:

4.1 Bij schade veroorzaakt door relatie, al dan niet door overtreding van de bepalingen uit de algemene voorwaarden, dan erkent relatie de aansprakelijkheid en schadeplicht ten gunste van NL Hosting of derden;
relatie erkent diens aansprakelijkheid en directe schadeplicht bij overtreding artikel 4.1.1 tot  4.9.
      4.1.1 Relatie zal strikt toezien op het naleven van artikel 4.1 tot 4.9 indien derden via relatie toegang verkrijgen tot de faciliteiten van NL Hosting en zal beperking van de overtredingen contractueel vastleggen.
     4.1.2 Relatie zal de ter beschikking gestelde faciliteiten niet gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde, de etiquette, de overeenkomst en deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen en gedragingen: het verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie, spamming, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins handelen in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden, of het op andere wijze lastig vallen van personen, het zonder toestemming binnendringen van andere computers op het Internet waarbij de relatie enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verwerft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.
      4.1.3 De relatie zal zijn webhosting faciliteiten niet gebruiken of verhuren voor tekst en plaatjes (images) die betrekking hebben op pornografisch materiaal. Ook staan wij Wares sites, illegale software sites, mp3 sites, chat-sites, webcam-sites niet toe.
4.2 NL Hosting behoudt zich het recht voor om met onmiddellijke ingang de diensten volledig voor gebruik te blokkeren indien de relatie handelt in strijd met in deze voorwaarden of anderszins overeengekomen  regels of  diens verplichtingen terzake, niet behoorlijk of niet volledig nakomt.
4.3 De relatie zal de systemen en instellingen van NL Hosting of anderen niet beschadigen, diens faciliteiten niet gebruiken voor hacking, sniffing, DOS attacks, TCP/SYN, SPOOF of soortgelijke activiteiten; beschadiging door opzet wordt ook erkent indien relatie de door NL Hosting ter beschikking gestelde faciliteit ontdoet of doet ontdoen van de beveiligingsinstellingen (security) jegens derden dan wel deze dusdanig verruimt; indien zulks plaatsvindt bij de beeindiging van de overeenkomst , of daarna dan blijven de aansprakelijkheden uit deze voorwaarden onverkort van kracht, boeteclausules toepasbaar en de ontstane traffic belastbaar aan relatie.
4.4 De relatie verstuurt geen ongevraagde e-mail (spam)  en geeft ook niemand opdracht daartoe; ook opdrachten aan zogenaamde services welke postings in nieuwsgroepen uitvoeren (gelijk aan spam) of zich bezighouden met het versturen van duizenden e-mails staat NL Hosting niet toe en wordt gezien als een reden voor be€indiging.
4.5 De verplichting tot betaling van het onderhavige tarief en facturen gedurende de tijd van buiten gebruikstelling blijft onverkort van toepassing.
     4.6.1 Relatie zal de van NL Hosting verkregen informatie, inlogspecificaties, userid, password en bijzonder- heden niet ter beschikking stellen aan derden welke soortgelijke diensten aanbieden als NL Hosting, noch aan de daarmee gerelateerde rechtspersonen of natuurlijke personen.
     4.6.2 Op de websites welke aanwezig zijn op de servers van NL Hosting of gekoppeld via diens data- verbindingen of op de domeinen welke aanwezig zijn in de nameservers  van NL Hosting, zal relatie geen links plaatsen naar derden met soortgelijke diensten als NL Hosting  en wordt geen informatie verstrekt over soortgelijke diensten van derden als NL Hosting; dit ongeacht de vergoeding of om niet welke deze derden voor diens diensten in rekening brengen, ongeacht of relatie een vergoeding ontvangt of om niet.
     4.6.3 Relatie erkent nu en alsdan diens  aansprakelijkheid en opzet bij overtreding van artikel 4.1 tot 4.9 inzake het  toebrengen van schade aan de naam en verbeurt onmiddellijk een bedrag van €  25.000,- per gebeurtenis, ongeacht de  additionele vergoeding aan NL Hosting voor diens kosten en verdere schade.
4.7 NL Hosting is niet aansprakelijk voor schade aan derden welke ontstaat door handelingen van relatie.
4.8 Relatie vrijwaart NL Hosting nu en alsdan tegen aanspraken van en schade aan derden die op enigerlei wijze mocht ontstaan, al dan niet door het gebruik door relatie van de faciliteiten van NL Hosting.
4.9 De relatie verklaart NL Hosting direct per aangetekend schrijven op de hoogte te stellen indien relatie aansprakelijk wordt gesteld of claims ontvangt die verband houden met de faciliteiten van NL Hosting.

5. Voorwaarden bij bindingen als "partner':

5.1 Partner zal noch direct noch indirect, noch via diens partners/relaties klanten of relaties van NL Hosting benaderen, daar acquisitie plegen, producten of diensten aanbieden tegen tarieven gelijk aan of lager als nl hosting via partner afneemt; mocht partner deze bepaling overtreden dan is per direct een bedrag opeisbaar van € 10.000,- en is NL Hosting gerechtigd, indien deze daartoe besluit, om het partnership van rechtswege als beeindigd te zien en zijn alle investeringen en verdere inbreng direct opeisbaar.
5.2 NL Hosting erkent geen voorwaarden, noch algemene voorwaarden van partner tenzij deze vooraf per pagina zijn ondertekend.
5.3 Het geinvesteerde bedrag blijft onverkort eigendom van NL Hosting en wordt het partnership beeindigt  dan is de investering opeisbaar, partner zal de investering op eerste verzoek volldig terugstorten.
5.4 ALLE ingebrachte producten, accounts, relaties en verdere zaken in de ruimste zin blijven onverkort eigendom van NL Hosting.
5.5 Alle geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst met NL Hosting, uit een dienst, alsmede  weigering tot betaling, zijn onderworpen aan het Nederlands recht en dienen te worden geslecht voor de rechtbank te Groningen.
5.6 Blijkt partner in die kwalificatie dan wel als relatie de betalingstermijnen significant te overschrijden dan kan NL Hosting een bankgarantie verlangen ter grootte van drie maanden  van diens omzet.
5.7 Paragraaf 1, sub 1.1 tot en met 1.9, paragraaf 2 sub 2.1 tot en met 2.9, paragraaf 3 sub 3.1
tot en met 3.7 zijn van toepassing bij een binding met een "partner".

 

 
Op alle offertes en diensten zijn de Algemene voorwaarden van toepassing, gedeponeerd onder
nr. 58377980 KvK te Groningen. Alle prijzen zijn excl. btw. © NL Hosting is een handelsnaam van CJ2 Development B.V. 1997-2021
 

De Cloud

Exchange hosting
Sharepoint hosting
Online BackupInternetverbinding:
Overzicht Internetverbindingen

Glasvezel Zakelijk
 

 

Webhosting:

Webhosting Zakelijk
Personal Hosting


Pakketten:
Linuxhosting (html, PHP, MySQL)

Windows 2012 hosting (asp, ASP.NET)

Domeinregistratie:
Domeinnaam verhuizen naar NL Hosting
Domeinregistratie informatie

Domeinnaam extensies:
NL Nederland
NL Domeinregistratie Budget Nederland
BE Belgie
BE Domeinregistratie Budget België
COM Domeinregistratie
ASIA Domeinregistratie Azië
AT Domeinregistratie Oostenrijk
CH Domeinregistratie Zwitserland
CO.UK Domeinregistratie Verenigd Koninkrijk
DE Duitsland
DK Domeinregistratie Denemarken
ES Domeinregistratie Spanje
EU Europese Unie

EU Domeinregistratie Budget Europese Unie
FR Domeinregistratie Frankrijk
GR Domeinregistratie Griekenland
INFO Domeinregistratie
IT Domeinregistratie Italië
MOBI Domeinregistratie mobiel gebruik
NET Domeinregistratie
NU Domeinregistratie
ORG Domeinregistratie
PL Domeinregistratie Polen

PT Domeinregistratie Portugal
TO Domeinregistratie


  

  CMS/Webwinkel:

Contao CMS Installeren
Cubecart webwinkel
Joomla installeren, hosting
Magento hosting, installeren
Moodle
OsCommerce Webwinkel

Prestashop
Website Baker
Wordpress hosting, installeren
Zencart hosting, installeren

Forum,  Wiki:
MediaWiki
PHPBB


Fotogalerij:
Coppermine

Gallery fotoboek

CRM:
Sugar CRM